กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


ผู้ประสบภัยอัคคีภัย บ้านไม่มีเลขที่อาศัยอยู๋ประจำ อยู๋ในเขต อบต.ก แต่ที่อยู่ในบัตรประชาชน อยู่ อบต.ข อบต.ก ให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่
โพสท์ : 30 กันยายน 2565 | เวลา 11:01 AM
จตุรงค์
ผู้ประสบภัยอัคคีภัย บ้านไม่มีเลขที่อาศัยอยู๋ประจำ อยู๋ในเขต อบต.ก  แต่ที่อยู่ในบัตรประชาชน อยู่ อบต.ข  อบต.ก ให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่   ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 26 ตุลาคม 2565 | เวลา 03:53 PM
admin

ตามที่หารือเห็นว่า บ้านไม่มีเลขที่ที่ประสบอัคคีภัย พื้นที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่อบต.ก. แต่ที่อยู่ในบัตรประชาชนอยู่ อบต.ข. ซึ่งเจตนารมร์ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประสงค์ให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดภัย โดยทั่วถึงและรวดเร็ว ตามบัญญัติไว้ในมาตรา 21 วรรคสอง (6) ดังนั้น กรณีนี้จึงเป็นหน้าที่ของอบต.ก. ที่จะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เกิดภัยขึ้นจริง ตามขั้นตอนกำหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านไม่มีเลขที่ที่ได้รับความเสียหายนั้น ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ส. 2563 ข้อ 5.1.5 มีเจตนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยกรณีบ้านเรือน ซึ่งผู้ประสบภัยใช้อาศัยอยู่ประจำได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถใช้อยู่อาศัยได้ต่อไป ซึ่งผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเจ้าของบ้านและอยู่อาศัยประจำ โดยความเป็น "เจ้าของบ้าน" มิได้หมายความเฉพาะจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านแต่อย่างใด และต้องมีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยประจำในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริง ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82029 ครั้ง