กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


โรงสีข้าวชุมชน และศาลาวัด ประสบเหตุวาตภัย อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่
โพสท์ : 8 กันยายน 2565 | เวลา 10:06 AM
นฤมล
กรณีโรงสีข้าวชุมชน และศาลาวัด ได้รับความเสียหายจากพายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 0001
โพสท์ : 21 กันยายน 2565 | เวลา 03:42 PM
admin

ตามข้อหารือดังกล่าว หากพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 5 กำหนดนิยาม ผู้ประสบภัยพิบัติ หมายถึง ผู้ได้รับความเดือร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวมุ่งหมายถึงประชาชนโดยทั่วไป กรณีโรงสีข้าว เป็นทรัพย์สินที่กลุ่มเกษตรกรเป็นเจ้าของร่วมกัน กรณีศาลาวัด เป็นทรัพย์สินของวัด ซึ่งวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น กรณีดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับนิยามผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ไม่เข้าข่ายการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือให้พิจารณาตามระเบียบและกฎหมายอื่นต่อไป

สำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ นั้น เห็นควรหรชารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82040 ครั้ง