กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตอบข้อหารือ

ด้านการดำรงชีพ

กลุ่ม
หารือแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินเสียหาย ในพื้นที่จ.ยะลา
หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติและมีการประกันภัย
ประชาชนปลูกบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่สาธารณประโยชน์รุกล้ำ/ใกล้แนวคันคลอง จ.นครนายก
ตอบข้อหารือ ด้านการดำรงชีพ
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36425 ครั้ง