กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตอบข้อหารือ

ด้านการดำรงชีพ

กลุ่ม
หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย ของอำเภอท่ามะกา ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 ได้หรือไม่
หารือการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบวาตภัยเสียชีวิตเนื่องจากเรือประมงล่ม
หารือแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินเสียหาย ในพื้นที่จ.ยะลา
หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติและมีการประกันภัย
ประชาชนปลูกบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่สาธารณประโยชน์รุกล้ำ/ใกล้แนวคันคลอง จ.นครนายก


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62633 ครั้ง