กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กฎหมายอื่น

พรบ.ป้องกันและบรรเทาฯ

กลุ่ม
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม) ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จ.เชียงใหม่
พรบ.ป้องกันและบรรเทาฯจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9266 ครั้ง