กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เงินทดรองราชการ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ

กลุ่ม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 95796 ครั้ง