กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เงินทดรองราชการ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ

กลุ่ม
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
คู่มือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
แนวทางการประกาศพื้นที่และการประกาศเขตฯ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 218672 ครั้ง