กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เงินทดรองราชการ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ

กลุ่ม
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
แนวทางการประกาศพื้นที่และการประกาศเขตฯ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564
Infographic แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562
Infographic แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 พร้อมคำอธิบายการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 129767 ครั้ง