กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
หลักเกณฑ์เชิงป้องกันหรือยับยั้ง ,หลักเกณฑ์การประกาศเขตฯ ,แบบขอขยายระยะเวลา (ส.ช.1 และ ส.ช.2)
เพิ่มเติมแบบฟอร์มเยียวยาผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย
การประกาศรายชื่อผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ,มติ ครม.,หลักเกณฑ์
ดาวน์โหลด :
กุฏิ เป็นทรัพย์สินของวัดซึ่งเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถใช้เงินทดรองราชการได้
หนูนา ไม่เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


.. 7 8 9 10 11 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49508 ครั้ง