กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
(อุทกภัยปี 2556) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรี
การจัดทำและนำส่งข้อมูลประกาศพื้นที่ประสบภัยฯ กรณีจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-ปัจจุบัน (มท 0617/ว 12724 ลว. 2 ต.ค.56) ตารางข้อมูล,ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
ขยายเวลายื่นคำร้องลงทะเบียนขอการเยียวยาฯ สำหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง จากเดิมหมดเขต 30 กันยายน 2556 เป็นหมดเขต 31 ตุลาคม 2556
ตรวจสอบเลขที่หนังสือจังหวัดที่ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี,แบบทะเบียนคุม,แบบรายงานประจำเดือน เกี่ยวกับเงินทดรองราชการของกรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด,หน่วยงานเจ้าของเงิน,หน่วยงานที่ได้รับเงินทดรองราชการ


.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48668 ครั้ง