กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
มท0617/ว15251 ลว.19พย.56 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองวงเงินอธิบดี(50ล้านบาท)มท0617/7658 ลว.8พย.56,ตัวอย่างหนังสือนำส่ง,รายการใบสำคัญที่ต้องส่ง,ส.ภ.4,
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตฯ (มท 0617/ว 14458 ลว. 5 พ.ย.56) ให้จังหวัดรับรองประกาศเขตฯปี56และ57บางส่วน ตัวอย่างประกาศเขตฯ ให้ส่งมติที่เห็นชอบให้ประกาศเขต
หน่วยทหารต้องใช้เงินทดรองของ ป.กห. และ ศูนย์ ปภ.เขต/กรง. ต้องใช้เงิน อปภ.เท่านั้น จะใช้เงินจังหวัดไม่ได้ (ด่วนที่สุดที่ กค 0406.3/38860 ลว.11ตค.56 และ มท 0617/ว 13793 ลว.24ตค.56)
เจ้าหน้าที่อื่นนอกเหนือจาก (1)-(6) ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2556 ข้อ 5.6.5 ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 5.6.5 วรรคแรกได้
วาตภัย ทำให้เครื่องเติมอากาศบ่อเลี้ยงกุ้งพัง ช่วยเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพได้ หากมีกุ้งตาย ช่วยด้านประมงได้อีก(ด่วนที่สุดที่ กค 0406.3/36154 ลว.25ก.ย.56)


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48672 ครั้ง