กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
ยืนยันการใช้จ่ายเงินทดรองวงเงินอธิบดี(อุทกภัยเมื่อปลายปี 2554) ตาม ว 3082 ภายใน 25มี.ค.55
ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ พ.ศ.2556 ใช้บังคับ 19 ก.พ.2556
ว 406 รายงานภายใน 24 ชม. นับแต่ ก.ช.ภ.อ./จ.อนุมัติ
ยืนยันการใช้จ่ายเงินทดรองตาม ว 362 ภายใน 31 ม.ค. 56จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48693 ครั้ง