กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
แนวทางการพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ราษฎรไม่งดเลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศของทางราชการ ทำให้สัตว์น้ำตาย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใช้เงินทดรอง
โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค-กระบือ ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะใช้เงินทดรองราชการได้
น้ำเสียในทะเลทำให้เค็มเพิ่มขึ้นและออกซิเจนต่ำ หอยแมลงภู่ตาย
แบบแจ้งการบันทึกประมาณการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือฯ ในระบบ GFMISจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49496 ครั้ง