กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
มิใช่ค่าใช้จ่ายดำรงชีพ ถึงจะช่วยเหลือไม่เกิน 7 วัน ใช้ระเบียบพัสดุ และ 7 วัน นับจากวันที่ ก.ช.ภ.อ./จ.มีมติ
เรือบรรทุกน้ำมันเตาล่ม น้ำมันรั่ว ไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
สนง.เกษตร ต้องตรวจสอบและรายงานพื้นที่การระบาดของศัตรูพืชก่อนประกาศภัย
ตลิ่งทรุดตัว โดยมิได้เป็นผลกระทบสืบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อนนั้น ใช้เงินทดรองได้
บ้าน 1 หลัง ใช้เงินทดรองไม่ได้,เวลา 7 วัน นับจากวันที่มีมติ ก.ข.ภ.อ./จ.


.. 8 9 10 11 12 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49497 ครั้ง