กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ซักซ้อมการใช้จ่ายและการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แผ่นภาพ Infographic แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 พร้อมคำอธิบายการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 108334 ครั้ง