กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
การศึกษาถอดบทเรียนการก่อเหตุรุนแรงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่องการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เรื่องการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 47536 ครั้ง