กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน COVID-19

COVID 19

กลุ่ม
แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันฯ ของจังหวัด (โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9812 ครั้ง