กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน COVID-19

COVID 19

กลุ่ม
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๐๕๐ ลว. ๔ เม.ย. ๖๓
แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันฯ ในพื้นที่จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 กรณีขยายวงเงิน โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี พ.ศ. 2556
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9817 ครั้ง