กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน COVID-19

COVID 19

กลุ่ม
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองฯ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับขยายวงเงินทดรองในเชิงป้องกันฯ (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ขอทำความตกลงเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายฯ ให้ออกปฏิบัติงานป้องกันฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินเชิงป้องกันฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดภูเก็ต
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๒๐๕๖ ลว. ๕ เม.ย. ๖๓
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๐๕๓ ลว. ๔ เม.ย. ๖๓


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9808 ครั้ง