กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน COVID-19

COVID 19

กลุ่ม
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๓๔ ลว. ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หารือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันฯ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กรณี ค่าจ้างแรงงาน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจัดซื้ออินทผลัมในถุงยังชีพ
หารือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันฯ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุม ป้องกันโรค covid - 19
หารือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันฯ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีจัดซื้อชุดป้องกันอวกาศ ฯลฯ


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10965 ครั้ง