กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตรวจสอบหนังสือจังหวัด

ปี 2565

กลุ่ม
ด้านการดำรงชีพ ปี 2565
ด้านการเกษตร (พืช) 2565
ด้านการเกษตร (ประมง) 2565
ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์) ปี 2565
ด้านบรรเทาสาธารณภัย ปี 2565


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16612 ครั้ง