กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ซักซ้อมเรื่องต่างๆ

ซักซ้อมเรื่องต่างๆ

กลุ่ม
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงินในอำนาจอปภ. (50 ลบ.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0605/761 ลว. 7 ก.พ. 66
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการวงเงินในอำนาจอปภ. ที่ มท 0617/ว 15251 ลว. 19 พ.ย. 56 และด่วนที่สุด ที่ มท 0605/ว 2015 ลว. 18 พ.ค. 63
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ดาวน์โหลด :
ซักซ้อม e-stockจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8259 ครั้ง