กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ซักซ้อมเรื่องต่างๆ

ซักซ้อมเรื่องต่างๆ

กลุ่ม
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ดาวน์โหลด :
ซักซ้อม e-stockจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4574 ครั้ง