กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ซักซ้อมเรื่องต่างๆ

การใช้เงินโควิด 19

กลุ่ม
ข้อหารือ
ดาวน์โหลด :
ซักซ้อม/แนวทางปฏิบัติ
ดาวน์โหลด :
ยกเว้นระเบียบ
ดาวน์โหลด :
ระเบียบ/ประกาศ
หนังสือสั่งการจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10917 ครั้ง