กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คู่มือการปฏิบัติงาน

การขอรับความช่วยเหลือจากกรม ปภ.

กลุ่ม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกรม ปภ. สำหรับผู้ประสบภัยในเขต กทม.จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12581 ครั้ง