กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

กลุ่ม
การจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20687 ครั้ง