กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สถิติข้อมูลเงินทดรองราชการ

เงินทดรองราชการ

กลุ่ม
สถิติข้อมูลการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ปี 2546 - ปัจจุบันจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9237 ครั้ง