กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 3594 ลว. 23 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49499 ครั้ง