กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตอบข้อหารือ

ด้านการดำรงชีพ

กลุ่ม
หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย ของอำเภอท่ามะกา ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 ได้หรือไม่จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48930 ครั้ง