กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตอบข้อหารือ

ด้านการดำรงชีพ

กลุ่ม
หารือการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบวาตภัยเสียชีวิตเนื่องจากเรือประมงล่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 59355 ครั้ง