กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เงินทดรองราชการ

แนวทางปฏิบัติ

กลุ่ม
แนวทางการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบ กค. พ.ศ. 2562จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 192411 ครั้ง