กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
ซักซ้อมการใช้จ่ายและการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 111467 ครั้ง