กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 55850 ครั้ง