กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตอบข้อหารือ

ระเบียบ

กลุ่ม
หารือกรณีการอพยพหนีภัยสงครามและการก่อความไม่สงบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากนอกประเทศ (ประเทศพม่า) ในพื้นที่จังหวัดตากจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36422 ครั้ง