กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตอบข้อหารือ

ด้านการดำรงชีพ

กลุ่ม
หารือแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินเสียหาย ในพื้นที่จ.ยะลาจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36424 ครั้ง