กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สิ่งของสำรองจ่าย

ข้อกฏหมาย/มติ ครม.

กลุ่ม
สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อข้าวสารและเครื่องบริโภคของส่วนราชการ
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 95 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2532จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15696 ครั้ง