กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สิ่งของสำรองจ่าย

ข้อกฏหมาย/มติ ครม.

กลุ่ม
ข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พ.ศ. 2547จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17597 ครั้ง