กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เงินทดรองราชการ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ

กลุ่ม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 85937 ครั้ง